• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Plavební dny

INFORMACE o konferenci vodocestných a plavebních odborníků s mezinárodní účastí

Plavební dny pořádají České plavební a vodocestné sdružení a Slovenský plavebný kongres ve spolupráci vždy se státním podnikem, na území kterého se tato konference koná.

Plavební dny je konference vodocestných a plavebních odborníků s mezinárodní účastí, která se ve většině skládá, kromě Slováků i Poláků, Němců, příležitostně i Rakušanů.

Historicky se Plavební dny konají od roku 1971. Plavební dny se zákonitě od počátku konají vždy střídavě v Českých zemích a na Slovensku. V době společného státu byla organizátorem Československá sekce při Mezinárodním plavebním sdružení PIANC.

Význam Plavebních dní, kromě odborného a společenského významu, spočívá i v jejich závěrech, které se obracejí nejen k této veřejnosti, ale i k státním orgánům (ministerstvům) s žádostí o řešení  ožehavých, ale pro vodocestnou a plavební odbornost důležitých úkolů. Z tohoto důvodu bylo asi po deseti letech na úrovni resortů dopravy a vodního hospodářství rozhodnuto o dvouletém intervalu konání těchto konferencí.

Z hlediska územního organizačně spolupracují na uspořádání Plavebních dní i jednotlivá Povodí. Konkrétně Plavební dny se střídavě konaly ve spolupráci s Povodím Labe, Povodím Vltavy, Povodím Moravy, Povodím Odry, Povodím Dunaje, Povodím Váhu a Povodím Bodrogu a Hornádu (Košice).

Záměrem konání Plavebních dní bylo a je seznamovat příslušnou odbornou veřejnost se skutečnostmi i novinkami, které se v této oblasti vyskytují. Na Plavebních dnech přednášejí a ve vydaném sborníku jsou autoři z oblasti vodocestné, plavební, státní správy, výzkumných ústavů, vysokých škol, lodního průmyslu apod.

Na Plavebních dnech je daná veřejnost seznamována i výsledky a činností Stálého mezinárodního sdružení plavebních kongresů PIANC, jehož je ČPVS kolektivním členem.

Impulsem konání bylo mj. i konání Přehradních dní ve vazbě na Mezinárodní přehradní komisi ICOLD. Z důvodů této vazby bylo v roce 2003 rozhodnuto konat tyto podobné konference, tj. Plavební dny a Přehradní dny vždy v meziročním intervalu, aby se v jednom roce nekonaly dvě podobné konference.

 

PŘIPRAVUJEME:

Příští 31. Plavební dny se budou konat v roce 2021 ve Slovenské republice, předběžně ve dnech 21. - 23. 9. 2021

 

 

 

Závěry konference s mezinárodní účastí 30. Plavební dny 2019

Ve dnech od 17. do 19. září 2019 se ve Zlíně v České republice konaly jubilejní 30. Plavební dny organizované Českým plavebním a vodocestným sdružením a Slovenským plavebným kongresom, pod organizační patronací Povodí Moravy, s. p., za úzké spolupráce dalších organizací z České republiky.

30. Plavební dny se konaly pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky p. Radka Vondráčka, ministra dopravy České republiky p. Vladimíra Kremlíka a ministra zemědělství České republiky p.Miroslava Tomana.

O významu konference a aktuálnosti probíraných témat svědčí skutečnost, že slavnostního zahájení konference se osobně zúčastnili:
- předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček,
- hejtman Zlínského kraje a senátor Parlamentu České republiky p. Jiří Čunek,
- náměstek ministra zemědělství České republiky Ing. Aleš Kendík,
- generální ředitel Povodí Moravy, s. p. MVDr. Václav Gargulák.

Na konferenci bylo přítomno 146 účastníků především z oblasti plavby a vodního hospodářství. Účastníci konference svou aktivní účastí přispěli ke zdárnému průběhu této konference. Ze zahraničních účastníků se konference tradičně ve větším počtu zúčastnili kolegové ze Slovenska.

Na konferenci byla projednávána tato témata:

1. Rozvoj rekreační a sportovní plavby v souvislostech.
2. Realita napojení vodních cest ČR a vodního koridoru D-O-L na evropské vodní cesty.
3. Vodní doprava a životní prostředí v souvislosti klimatických změn.
4. Postavení vnitrozemské plavby v EU.

Jednání konference bylo doplněno exkurzí a plavbou po Baťově kanále, který v loňském roce oslavil 80. výročí od prvního uvedení do provozu.

K jednání byl připraven sborník obsahující 24 odborných příspěvků, které se svou věcnou náplní ve většině případů shodují s tématy konference a v ostatních případech velmi dobře doplňují širokou problematiku plavby a vodních cest. Na vlastním jednání vystoupilo 22 odborníků zejména z oblastí vzdělávání, projektování a realizace vodních cest, hydrotechnického výzkumu vodních děl, rekreační plavby, a to jak z České republiky, tak ze Slovenské republiky.

Po přednesení přihlášených příspěvků a následné diskuze účastníci konference doporučují věcně příslušným orgánům a organizacím:

1. Podporovat na všech státosprávních i politických úrovních zachování nejekologičtějšího dopravního oboru – vodní dopravy, a k tomu vytvářet odpovídající předpoklady pro zajištění ekonomicky přijatelných podmínek zejména na dolním Labi v úseku Ústí nad Labem (Střekov) – Hřensko (státní hranice ČR/SRN) a potřebnou infrastrukturu.
2. Podporovat vzdělávání v oblasti vodního hospodářství a plavby na všech stupních vzdělávací soustavy, zejména na středoškolském a vysokoškolském stupni.
3. Sledovat urychlené schválení Koncepce vodní dopravy, včetně Plavebních stupňů Děčín a Přelouč II.
4. Zasadit se o zohlednění technických vstupních podkladů a zkušeností správce vodního toku a vodní cesty při hledání vhodných kompenzačních opatření k projektu plavebního stupně Děčín, který je součástí Programového prohlášení vlády ČR.
5. Předložení do vlády České republiky návrhu usnesení ke „Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, v němž budou zachovány všechny tři větve k realizaci.
6. Podporovat ke společné realizaci modernizaci lodního výtahu na VD Orlík a zajištění plavebních hloubek pod VD Kořensko jako záměrů podporujících průběžnou splavnost vltavské vodní cesty a pro dosažení plánované efektivity vodní cesty i při zohlednění dopadů klimatické změny (při snížené hladině v nádrži VD Orlík).
7. Podporovat realizaci plavební komory Staré město dle projektové dokumentace, k níž již bylo vydáno stavební povolení.
8. Podporovat zintenzivnění čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro zlepšení infrastruktury vodních cest.
9. Podporovat aktivity vedoucí k propojení Baťova kanálu s Dunajem prostřednictvím projektů rozvoje rekreační plavby na řece Moravě.
10. Podporovat projekty pro odstranění limitujících úseků dunajské vodní cesty.
11. Podpořit realizaci vodního díla Kolárovo na Váhu, které je klíčem pro splavnění dolního Váhu.

Doporučuje se, aby výbor Českého plavebního a vodocestného sdružení a předsednictvo Slovenského plavebného kongresu seznámily s těmito závěry vrcholné představitele příslušných ministerstev.

Příští 31. Plavební dny se budou konat v roce 2021 ve Slovenské republice, předběžně ve dnech 21. - 23. 9. 2021.

Schváleno všemi účastníky konference ve Zlíně dne 19. 9. 2019.