• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Valná hromada

Valná hromada

se uskutečnila dne 1. 6. 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti „Orlík“ umístěné
v přízemí státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov.

 

Úvod

ČESKÉ PLAVEBNÍ A VODOCESTNÉ SDRUŽENÍ, z.s.

České plavební a vodocestné sdružení, z.s. (dále jen „ČPVS“), je odborné apolitické seskupení plavebních a vodocestných odborníků, se sídlem v Praze 7, Holešovický přístav 1146. ČPVS  bylo zřízeno v roce 1994 registrací jeho stanov Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 13.5.1994, ve znění ze dne 21.3.2001 pod čj.II/sOS/1-24520/94-R. Členství v ČPVS je řádné a čestné. Organizačními útvary jsou valná hromada, výbor a odborné pracovní skupiny. Kontrolu hospodaření zabezpečuje kontrolní komise. ČPVS získává prostředky pro svou činnost z členských příspěvků právnických a fyzických osob, z výnosů odborných akcí, z darů a z reklamy. Pro naplňování svých cílů může sdružení uzavřít dohody o spolupráci s jinými uznávanými národními sdruženími činnými v jeho oblasti působení.

ČPVS sdružuje fyzické a právnické osoby, reprezentujících odborníky z oblasti vnitrozemské plavby, vodního hospodářství  a stavitelství, lodního průmyslu, plavebního provozu, vědecko výzkumné základny, vysokých škol stavebního a dopravního charakteru  a státní správy z celé České republiky. Hlavním posláním  sdružení je zejména rozvíjení nejnovějších odborných znalostí z oboru plavby a vodních cest mezi odborníky v oboru i v oborech příbuzných, zpracovávání odborných stanovisek k problémům přípravy, výstavby a provozu vodních cest a plavby, pořádání odborných konferencí.

ČPVS je kolektivním členem nejstaršího a nejprestižnějšího světového plavebního seskupení Mezinárodního plavebního sdružení AIPCN/PIANC. ČPVS má reciproční členství se Slovenským plavebným kongresem PIANC, s Evropskou říčně-námořní unií (ERSTU) a se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Dohodu o spolupráci a vzájemné výměně informací má od roku 2001 se Sdružením vodohospodářů České republiky a od roku  2003 se Spolkem pro podporu Pomoraví.