• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Vyjádření k návrhu Koncepce vodní dopravy

v rámci Posuzování vlivů na životní prostředí

 

České plavební a vodocestné sdružení, z.s. (dále jen „ČPVS“), jako jedinečný, objektivní orgán v oblasti vodní dopravy v České republice, uznávaný člen Mezinárodního plavebního sdružení-PIANC, soustřeďující ve své základně fyzické a právnické osoby, reprezentující odborníky z oblasti vnitrozemské plavby, vodního hospodářství  a stavitelství, lodního průmyslu, plavebního provozu, vědecko výzkumné základny, vysokých škol stavebního a dopravního charakteru  a státní správy, předkládá své vyjádření v rámci procesu SEA k návrhu Koncepce vodní dopravy (dále jen „návrh koncepce“).

 

Vodní doprava je jeden ze základních dopravních oborů vedle silniční a železniční dopravy, plně respektovaná v základních dokumentech Organizace spojených národů i Evropské unie, vyzdvihujících zejména její ekologičnost při přesunu přepravy zboží ze silniční dopravy na dopravu železniční a vodní. Všechny tyto skutečnosti, podpořené základními dokumenty jsou uvedeny v úvodních kapitolách  návrhu koncepce. Nedodržováním těchto nařízení Evropského Parlamentu a Rady, včetně Bílé knihy a Modré knihy staví Českou republiku do nepříznivé situace v rámci Evropské unie i Evropské hospodářské komise OSN. Nedodržováním obdobných materiálů České republiky pak do obdobné situace v rámci našeho státu.

 

Oproti silniční a železniční  dopravě má vodní doprava svou specifičnost ve své infrastruktuře s ohledem na její víceúčelovost, která ve své podstatě vytváří příznivé podmínky pro řadu oblastí národního hospodářství, jako je například ochrana před povodněmi, zásobování pasivních oblastí vodou, využití vodní energie pro výrobu elektrické energie, rekreace obyvatelstva apod.

Vzhledem k této skutečnosti, která v oblasti vodních cest a přístavů spadá do působnosti dvou resortů a to dopravy a vodního hospodářství, řízené Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství, je infrastruktuře vodní dopravy v návrhu koncepce věnována velká pozornost. Při této příležitosti je vhodné připomenout i tzv. modrou knihu, vydanou Evropskou hospodářskou komisí OSN, zabývající se problematikou dodržování základních parametrů vodních cest. V této modré knize je u států Rakouska, Polska, Slovenska i Česka uvedeno chybějící spojení Dunaj-Odra-Labe a proto je třeba v návrhu koncepce uvedenou, vládou stanovenou územní ochranu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, plně respektovat.

 

Kladem návrhu koncepce je mj. jasné vymezení kompetencí mezi výše uvedenými státními orgány, někdy možná až do přílišných podrobností, plně respektující náš současný právní řád, včetně financování výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Při této příležitosti je třeba vyzdvihnout a plně podpořit část návrhu koncepce, týkající se přípravy investiční akce Plavební stupeň Děčín. Není třeba zde opakovat všechny argumenty, podpořené řadou výzkumných prací a nařízení Evropského parlamentu a Rady, uvedené v návrhu koncepce, směřujících k podpoře významu této akce ve prospěch České republiky. Je účelné i připomenout závěry studie (Expertní studie, zpracované pro ŘVC Fakultou dopravní a CityPlanem s.r.o. z roku 2009, zabývající se mj. zbožovými proudy a dopravními koridory ve směru Česká republika – severomořské námořní přístavy), podle které zlepšením plavebních podmínek na inkriminovaném úseku dolního Labe a realizací plavebního stupně Děčín, dojde k výraznému přerozdělení dělby přepravní práce mezi silniční, železniční a vodní dopravou (33%:29%:38%) ve prospěch vodní dopravy a tím i ke zlepšení životního prostředí snížením nepříznivých emisí ze silniční dopravy v této přeshraniční oblasti.

Velmi cenné je konstatování v návrhu koncepce, že pro realizaci záměru Plavební stupeň Děčín existuje významný veřejný zájem. Tento závěr je v návrhu koncepce podpořen řadou veřejných zájmů, vyplývajících z národohospodářské víceúčelovosti tohoto záměru.

 

V návrhu koncepce je i příslušná pozornost věnována zajištění potřebné sítě přístavní infrastruktury, včetně jejího financování. V této oblasti podporuje ČPVS, v rámci splavnění Labe do Pardubic, výstavbu koncového přístavu Pardubice jako vícemodálního centra pro východní část Čech a střední Moravu.

 

Obdobně i specifická záležitost, týkající se služby zadokolesového vlečného remorkéru Beskydy, zabezpečovaná státem i problematiky servisního střediska, uvedené v návrhu koncepce, je v plném souladu s názorem ČPVS.

 

ČPVS plně podporuje i tu část návrhu koncepce, zabývající se modernizací plavidel nákladní vodní dopravy. Lodní park je všeobecně zastaralý. Modernizace i výroba nového lodního parku samozřejmě závisí na finančních možnostech jednotlivého dopravce. Tyto možnosti pak závisí na objemu přepravy a ta na výstavbě, rekonstrukci a modernizaci infrastruktury vodní dopravy. V podstatě se lodní park dělí na nákladní lodě, osobní lodě a rekreační plavidla.

V návrhu koncepce  je mj. správně konstatováno, že i když v zásadě otázka lodního parku je věcí jednotlivých dopravců, je třeba v současných ztížených podmínkách nedostatečné infrastruktury, což je záležitostí státu, zainteresovat do této problematiky i stát, zaměřením se zejména na modernizaci motorů lodního parku, a tím zlepšit životní prostředí.

 

V souladu s výše uvedeným rozdělením kompetencí v oblasti vodních cest a přístavů je i Implementační část návrhu koncepce, v působnosti orgánů veřejné správy v oblasti vodní dopravy i vnitrozemské plavby mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství, v plném souladu s názorem ČPVS.

 

Návrh koncepce se kromě výše uvedených skutečností zabývá také mj. výzkumem, vývojem a inovací ve vodní dopravě, sociálními aspekty a vzděláváním pracovníků ve vodní dopravě, možnostmi dalšího rozvoje vodní dopravy apod.

 

Závěr.

 

Vodní doprava je dopravní obor, kterému již delší dobu schází ucelený názor na další prognózu činnosti tohoto, pro oblast životního prostředí, nejpřijatelnějšího dopravního oboru. Návrh koncepce, který se zpracovával více jak dva roky, prošel řadou připomínek odborníků z oblasti vnitrozemské plavby v tom nejširším slova smyslu, lodního průmyslu, životního prostředí, vysokých škol; byl posuzován Svazem dopravy České republiky, Hospodářskou komorou České republiky, je v současné době materiálem, který ČPVS plně podporuje.

ČPVS se plně staví za kladné Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) k návrhu koncepce, následné předložení návrhu koncepce vládě České republiky, jeho schválení a vyhlášení jako koncepčního materiálu pro nejekologičtější dopravní obor vodní dopravu.

 

V Praze dne 17. ledna 2017.

 

Zpracovali:

doc.Ing.Pavel Jurášek, CSc.
doc.Dr.Ing.Pavel Fošumpaur.
Ing.Jiří Kremsa

 

Ing. Jiří Kremsa

1.místopředseda
Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s.