• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení

Seznam článků

I. Název spolku

České plavební a vodocestné sdružení, z.s. (dále jen ČPVS)


 

II. Zřízení a působnost

1)  ČPVS bylo zřízeno na základě svobodného rozhodnutí odborníků v oboru vodních cest a vnitrozemské plavby ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., jako nepolitické sdružení.

2)  ČVPS je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, založeným za účelem uspokojování cílů a ochraně níže uvedených zájmů.

3)  Působnost ČPVS se vztahuje na území České republiky.

4)  Sídlem ČPVS je Praha 7, Holešovický přístav 1146.


 

III. Poslání a účel spolku

1)    ČPVS bylo ustaveno pro podporu a koordinaci rozvoje vnitrozemských vodních cest, přístavů a plavby, zvláště soustřeďováním, zpřístupňováním a propagací odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu vnitrozemských vodních cest, a z plavebního provozu na nich.

Toto poslání bude plnit:

a)  rozvíjením nejnovějších odborných znalostí z oboru vodních cest a plavby mezi odborníky v oboru i v oborech příbuzných,

b)  pořádáním odborných konferencí, sympozií, seminářů, kolokvií, exkurzí, studijních cest, výstav, přednášek a dalších akcí za účasti našich a zahraničních odborníků, jejichž cílem je šíření nejnovějších odborných poznatků o vodních cestách a vnitrozemské plavbě,

c)   přípravou a vydáváním odborných prací (sborníků, zpráv) a informací o rozvoji vodních cest a plavby u nás a ve světě,

d)  publikováním vlastních zkušeností a poznatků v tisku, v příležitostných zprávách a sbornících v České republice i na mezinárodním fóru,

e)  spoluprací s mezinárodní technickou nepolitickou a nevýdělečnou organizací Stálé mezinárodní sdružení plavebních kongresů (Assotiation Internationale Permanente des Congrès de Navigation – AIPCN),

f)    zpracováním odborných stanovisek k aktuálním problémům přípravy, výstavby a provozu vodních cest a plavby,

g)  aktivní činností stálých nebo dočasných pracovních skupin ustavených k posuzování problémů v daném oboru doma i v zahraničí,

h)  zvyšováním informovanosti veřejnosti o přednostech vodní dopravy, o vodních cestách a přístavech, o skutečných dopadech vnitrozemských vodních cest a plavby na přírodní a urbanizované prostředí, na ekologii a sociální poměry v regionech.

i)    posuzováním vlivu vodní dopravy na životní prostředí

2)    ČPVS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku spolku.


 

IV. Členství

1)     Členství v ČPVS je řádné a čestné. Členství je dobrovolné, je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

2)     Řádnými členy se mohou stát osoby s odbornou kvalifikací, které se aktivně podílejí na vnitrozemské plavbě a jejím rozvoji, aktivně se účastní přípravy, výstavby a provozu vodních cest a jejich infrastruktury, popř. aktivně pracují v tomto oboru ve vzdělávací soustavě nebo státní správě.

3)     Řádnými členy se mohou stát i právnické osoby – podniky, akciové společnosti, výzkumné ústavy a jiné organizace, které se ztotožňují s cíli ČPVS a aktivně podporují jeho činnost. Řádný člen má právo účastnit se rozhodování Valné hromady, být volen do orgánů spolku, účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity.

4)     Každý člen má povinnost dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů spolku. Řádný člen má povinnost platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada na návrh výboru. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně a diferencovanost musí být Valnou hromadou řádně odůvodněna.

5)     Čestným členem (včetně čestného předsedy a čestného místopředsedy) se může stát vynikající osobnost, která se zvlášť zasloužila o rozvoj oboru nebo mimořádně přispěla k aktivitám ČPVS. Čestní členové se mohou zúčastnit Valné hromady s poradním hlasem. Na čestné členství se nevztahuje povinnost platit členské příspěvky.

6)     Řádné a čestné členství schvaluje Valná hromada ČPVS. Právo navrhovat čestné členy mají členové ČPVS.

7)     Členství v ČPVS zaniká písemnou nebo ústní abdikací, popř. po schválení odůvodněného návrhu výboru dvěma třetinami Valné hromady.


 

V. Organizace

1)     Orgány spolku jsou Valná hromada, výbor, kontrolní komise a odborné pracovní skupiny. Jednání Valné hromady, výboru, kontrolní komise a odborných pracovních skupin obsahuje Jednací řád.

2)     Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Právo zúčastnit se Valné hromady mají všichni členové spolku. Právnickou osobu v ní zastupuje pověřená osoba.

3)     Valná hromada zejména:

a)     rozhoduje o změně stanov,

b)     schvaluje Jednací řád,

c)      projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulý rok,

d)     volí a odvolává členy výboru spolku,

e)     schvaluje přijetí  řádných a čestných členů do spolku,

f)       volí kontrolní komisi,

g)     ustavuje odborné pracovní skupiny,

h)     schvaluje výši členských příspěvků,

i)       schvaluje neplánované výdaje spolku,

j)       schvaluje předsedu přípravného výboru odborných konferencí či jiných spolkem pořádaných akcí,

k)      rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích a dohody o spolupráci s ostatními organizacemi,

l)       jedná a rozhoduje o všech otázkách činnosti, hodnotí práci výboru a odborných pracovních skupin,

m)    rozhoduje o zrušení spolku, způsobu jeho likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem,

4)     Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Je schopná usnášení při přítomnosti minimálně 30% hlasů registrovaných členů. Schází se alespoň 1x ročně nebo na žádost nejméně 30% hlasů registrovaných členů. Valná hromada musí být svolána písemnou pozvánkou alespoň 21 dnů předem.

Pozvánka musí obsahovat:

a)     název a sídlo společnosti,

b)     termín a místo konání Valné hromady,

c)      pořad jednání Valné hromady,

d)     ustanovení odstavce 7.

5)     Řádný člen – fyzická osoba má při hlasování na Valné hromadě jeden hlas. Právnická osoba má při hlasování počet hlasů podle výše stanoveného a zaplaceného členského příspěvku – počet hlasů právnické osoby je odvozen od počtu celých násobků členského příspěvku stanovených pro fyzické osoby, není-li v Jednacím řádu stanoveno jinak.

6)     Jednání Valné hromady spolku řídí předseda spolku či jím pověřený místopředseda. Valná hromada zvolí návrhovou komisi a dva ověřovatele zápisu. O Valné hromadě se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda Valné hromady a správnost zápisu potvrdí dva zvolení ověřovatelé.

7)     Není-li Valná hromada způsobilá usnášení podle odstavce 4, uskuteční se náhradní Valná hromada s počtem přítomných členů s časovým odstupem půl hodiny a rozhoduje ve smyslu odstavce 4.

8)     Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná předseda. K podepisování za výbor spolku je oprávněn předseda společně s kterýmkoliv dalším členem výboru spolku. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Výbor je minimálně sedmičlenný a je volen Valnou hromadou ČPVS na čtyři roky. Výbor volí ze svého středu předsedu, 2 místopředsedy a hospodáře. Výbor vykonává rozhodnutí Valné hromady, řídí činnost spolku mezi jednáními Valné hromady, vykonává práce spojené s posláním ČPVS, spolupracuje s nositelem vládního členství na aktivitách AIPCN. Řídí a usměrňuje činnost odborných pracovních skupin při pracích v ČR i případných zástupců ČR v pracovních skupinách AIPCN, přičemž se řídí závěry jednání Valné hromady ČPVS. Výbor spolku se schází nejméně 4 x za rok a ze své schůze pořizuje zápis. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpolovičního počtu členů. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku nebo zastupujícího místopředsedy.

9)     Odborné pracovní skupiny ustavuje valná hromada, popř. výbor ČPVS. Zřizují se pro řešení konkrétních odborných úkolů a v návaznosti na pracovní skupiny AIPCN. Práci skupiny řídí vedoucí ustanovený výborem ČPVS.

10)  K uspořádání odborných konferencí a jiných akcí se zřizuje přípravný výbor s předsedou, schváleným Valnou hromadou ČPVS. K zajištění odborné úrovně akcí výbor ustanovuje podle potřeby odborného garanta.

11)  Knihovnu odborné literatury, časopisů a zpráv spravuje výbor ČPVS; je uložena v sekretariátu ČPVS.

12)  Výbor svolává obvykle jednou za čtyři roky konferenci, jejímž cílem je umožnit mezinárodní výměnu, informaci a diskusi otázek spadajících do oblasti činnosti a zájmu sdružení, definovaných v článku III. Tyto konference jsou otevřeny všem zájemcům - členům i nečlenům sdružení.

13)  Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření nejméně jednou ročně. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji Valná hromada na období 4 let. Členství ve výboru spolku je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.


 

VI. Hospodaření

1)     ČPVS získává prostředky pro svoji činnost z členských příspěvků právnických a fyzických osob, z výnosů odborných akcí, z darů a z reklamy.

2)     Výšku členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada ČPVS.

3)     S takto získanými prostředky ČPVS samostatně hospodaří. Hospodaření je projednáváno a schvalováno na zasedáních Valné hromady ČPVS.

4)     Za hospodaření s finančními prostředky odpovídají předseda a hospodář ČPVS. Hospodáře ze svého středu volí členové výboru.

5)     Právo disponovat s prostředky ČPVS má předseda, ve vymezeném rozsahu místopředseda a hospodář, podle schváleného plánu čerpání prostředků. Plánované výdaje schvaluje výbor ČPVS, neplánované Valná hromada ČPVS.

6)     Finanční prostředky jsou uloženy na běžném účtu v bance. Podpisové právo pro disponování finančními prostředky má předseda, místopředseda a dva pověření členové výboru.


 

VII. Přidružené organizace

1)     Pro naplňování cílů a poslání uvedených v článku III. může sdružení uzavřít dohody o spolupráci s jinými uznávanými národními sdruženími, činnými v její oblasti působnosti.

2)     Zástupci takto přidružených sdružení mohou být přizváni jako pozorovatelé na výroční zasedání Valné hromady. Mohou se účastnit rozpravy, avšak nehlasují.

3)     Dohody o spolupráci schvaluje Valná hromada.


 

VIII. Zánik spolku

1)     ČPVS zaniká dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem, popř. pravomocným rozhodnutím soudu.

2)     O zrušení spolku rozhoduje při hlasování na Valné hromadě ¾ většina hlasů přítomných členů za předpokladu, že všichni členové byli řádně pozváni a prokazatelně informováni o účelu hlasování.

3)     V případě zrušení nebo zániku ČPVS se provede majetkové vypořádání podle § 13 zákona č. 83/1990 Sb.

 


IX. Závěrečná ustanovení

1)     Stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 3. prosince 2015 a nahrazují v celém rozsahu stanovy schválené Valnou hromadou dne 21. února 2001.

2)     V případě, že jakékoliv ustanovení stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

3)     Stanovy vstupují v platnost a účinnost okamžikem jejich schválení, tj. 3. prosince 2015.