• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - III. Poslání a účel spolku

Seznam článků

 

III. Poslání a účel spolku

1)    ČPVS bylo ustaveno pro podporu a koordinaci rozvoje vnitrozemských vodních cest, přístavů a plavby, zvláště soustřeďováním, zpřístupňováním a propagací odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu vnitrozemských vodních cest, a z plavebního provozu na nich.

Toto poslání bude plnit:

a)  rozvíjením nejnovějších odborných znalostí z oboru vodních cest a plavby mezi odborníky v oboru i v oborech příbuzných,

b)  pořádáním odborných konferencí, sympozií, seminářů, kolokvií, exkurzí, studijních cest, výstav, přednášek a dalších akcí za účasti našich a zahraničních odborníků, jejichž cílem je šíření nejnovějších odborných poznatků o vodních cestách a vnitrozemské plavbě,

c)   přípravou a vydáváním odborných prací (sborníků, zpráv) a informací o rozvoji vodních cest a plavby u nás a ve světě,

d)  publikováním vlastních zkušeností a poznatků v tisku, v příležitostných zprávách a sbornících v České republice i na mezinárodním fóru,

e)  spoluprací s mezinárodní technickou nepolitickou a nevýdělečnou organizací Stálé mezinárodní sdružení plavebních kongresů (Assotiation Internationale Permanente des Congrès de Navigation – AIPCN),

f)    zpracováním odborných stanovisek k aktuálním problémům přípravy, výstavby a provozu vodních cest a plavby,

g)  aktivní činností stálých nebo dočasných pracovních skupin ustavených k posuzování problémů v daném oboru doma i v zahraničí,

h)  zvyšováním informovanosti veřejnosti o přednostech vodní dopravy, o vodních cestách a přístavech, o skutečných dopadech vnitrozemských vodních cest a plavby na přírodní a urbanizované prostředí, na ekologii a sociální poměry v regionech.

i)    posuzováním vlivu vodní dopravy na životní prostředí

2)    ČPVS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku spolku.