• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - IV. Členství

Seznam článků

 

IV. Členství

1)     Členství v ČPVS je řádné a čestné. Členství je dobrovolné, je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

2)     Řádnými členy se mohou stát osoby s odbornou kvalifikací, které se aktivně podílejí na vnitrozemské plavbě a jejím rozvoji, aktivně se účastní přípravy, výstavby a provozu vodních cest a jejich infrastruktury, popř. aktivně pracují v tomto oboru ve vzdělávací soustavě nebo státní správě.

3)     Řádnými členy se mohou stát i právnické osoby – podniky, akciové společnosti, výzkumné ústavy a jiné organizace, které se ztotožňují s cíli ČPVS a aktivně podporují jeho činnost. Řádný člen má právo účastnit se rozhodování Valné hromady, být volen do orgánů spolku, účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity.

4)     Každý člen má povinnost dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů spolku. Řádný člen má povinnost platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada na návrh výboru. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně a diferencovanost musí být Valnou hromadou řádně odůvodněna.

5)     Čestným členem (včetně čestného předsedy a čestného místopředsedy) se může stát vynikající osobnost, která se zvlášť zasloužila o rozvoj oboru nebo mimořádně přispěla k aktivitám ČPVS. Čestní členové se mohou zúčastnit Valné hromady s poradním hlasem. Na čestné členství se nevztahuje povinnost platit členské příspěvky.

6)     Řádné a čestné členství schvaluje Valná hromada ČPVS. Právo navrhovat čestné členy mají členové ČPVS.

7)     Členství v ČPVS zaniká písemnou nebo ústní abdikací, popř. po schválení odůvodněného návrhu výboru dvěma třetinami Valné hromady.