• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - VIII. Zánik spolku

Seznam článků

 

VIII. Zánik spolku

1)     ČPVS zaniká dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem, popř. pravomocným rozhodnutím soudu.

2)     O zrušení spolku rozhoduje při hlasování na Valné hromadě ¾ většina hlasů přítomných členů za předpokladu, že všichni členové byli řádně pozváni a prokazatelně informováni o účelu hlasování.

3)     V případě zrušení nebo zániku ČPVS se provede majetkové vypořádání podle § 13 zákona č. 83/1990 Sb.