• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2023 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - V. Organizace

Seznam článků

 

V. Organizace

1)     Orgány spolku jsou Valná hromada, výbor, kontrolní komise a odborné pracovní skupiny. Jednání Valné hromady, výboru, kontrolní komise a odborných pracovních skupin obsahuje Jednací řád.

2)     Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Právo zúčastnit se Valné hromady mají všichni členové spolku. Právnickou osobu v ní zastupuje pověřená osoba.

3)     Valná hromada zejména:

a)     rozhoduje o změně stanov,

b)     schvaluje Jednací řád,

c)      projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulý rok,

d)     volí a odvolává členy výboru spolku,

e)     schvaluje přijetí  řádných a čestných členů do spolku,

f)       volí kontrolní komisi,

g)     ustavuje odborné pracovní skupiny,

h)     schvaluje výši členských příspěvků,

i)       schvaluje neplánované výdaje spolku,

j)       schvaluje předsedu přípravného výboru odborných konferencí či jiných spolkem pořádaných akcí,

k)      rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích a dohody o spolupráci s ostatními organizacemi,

l)       jedná a rozhoduje o všech otázkách činnosti, hodnotí práci výboru a odborných pracovních skupin,

m)    rozhoduje o zrušení spolku, způsobu jeho likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem,

4)     Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Je schopná usnášení při přítomnosti minimálně 30% hlasů registrovaných členů. Schází se alespoň 1x ročně nebo na žádost nejméně 30% hlasů registrovaných členů. Valná hromada musí být svolána písemnou pozvánkou alespoň 21 dnů předem.

Pozvánka musí obsahovat:

a)     název a sídlo společnosti,

b)     termín a místo konání Valné hromady,

c)      pořad jednání Valné hromady,

d)     ustanovení odstavce 7.

5)     Řádný člen – fyzická osoba má při hlasování na Valné hromadě jeden hlas. Právnická osoba má při hlasování počet hlasů podle výše stanoveného a zaplaceného členského příspěvku – počet hlasů právnické osoby je odvozen od počtu celých násobků členského příspěvku stanovených pro fyzické osoby, není-li v Jednacím řádu stanoveno jinak.

6)     Jednání Valné hromady spolku řídí předseda spolku či jím pověřený místopředseda. Valná hromada zvolí návrhovou komisi a dva ověřovatele zápisu. O Valné hromadě se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda Valné hromady a správnost zápisu potvrdí dva zvolení ověřovatelé.

7)     Není-li Valná hromada způsobilá usnášení podle odstavce 4, uskuteční se náhradní Valná hromada s počtem přítomných členů s časovým odstupem půl hodiny a rozhoduje ve smyslu odstavce 4.

8)     Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná předseda. K podepisování za výbor spolku je oprávněn předseda společně s kterýmkoliv dalším členem výboru spolku. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Výbor je minimálně sedmičlenný a je volen Valnou hromadou ČPVS na čtyři roky. Výbor volí ze svého středu předsedu, 2 místopředsedy a hospodáře. Výbor vykonává rozhodnutí Valné hromady, řídí činnost spolku mezi jednáními Valné hromady, vykonává práce spojené s posláním ČPVS, spolupracuje s nositelem vládního členství na aktivitách AIPCN. Řídí a usměrňuje činnost odborných pracovních skupin při pracích v ČR i případných zástupců ČR v pracovních skupinách AIPCN, přičemž se řídí závěry jednání Valné hromady ČPVS. Výbor spolku se schází nejméně 4 x za rok a ze své schůze pořizuje zápis. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpolovičního počtu členů. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku nebo zastupujícího místopředsedy.

9)     Odborné pracovní skupiny ustavuje valná hromada, popř. výbor ČPVS. Zřizují se pro řešení konkrétních odborných úkolů a v návaznosti na pracovní skupiny AIPCN. Práci skupiny řídí vedoucí ustanovený výborem ČPVS.

10)  K uspořádání odborných konferencí a jiných akcí se zřizuje přípravný výbor s předsedou, schváleným Valnou hromadou ČPVS. K zajištění odborné úrovně akcí výbor ustanovuje podle potřeby odborného garanta.

11)  Knihovnu odborné literatury, časopisů a zpráv spravuje výbor ČPVS; je uložena v sekretariátu ČPVS.

12)  Výbor svolává obvykle jednou za čtyři roky konferenci, jejímž cílem je umožnit mezinárodní výměnu, informaci a diskusi otázek spadajících do oblasti činnosti a zájmu sdružení, definovaných v článku III. Tyto konference jsou otevřeny všem zájemcům - členům i nečlenům sdružení.

13)  Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření nejméně jednou ročně. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji Valná hromada na období 4 let. Členství ve výboru spolku je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.