• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Stanovy Českého plavebního a vodocestného sdružení - IX. Závěrečná ustanovení

Seznam článků

IX. Závěrečná ustanovení

1)     Stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 3. prosince 2015 a nahrazují v celém rozsahu stanovy schválené Valnou hromadou dne 21. února 2001.

2)     V případě, že jakékoliv ustanovení stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, resp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

3)     Stanovy vstupují v platnost a účinnost okamžikem jejich schválení, tj. 3. prosince 2015.